TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
 系统首页 练习题库 训练指南 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 统计
 • 用户
 • baoyifan
 • baoyifan


  编号 类别 发布时间 标题 内容
  14747 题解 2019/2/22 16:04:17 回复: Newuser是我的小号 火钳刘明
  14746 题解 2019/2/22 16:04:16 回复: Newuser是我的小号 火钳刘明
  14745 题解 2019/2/22 16:04:14 回复: Newuser是我的小号 火钳刘明
  14744 题解 2019/2/22 16:04:12 回复: Newuser是我的小号 火钳刘明
  14708 题解 2019/2/22 12:11:34 回复: 求助!树状数组 5  1 2 3 2 4  5  SUM 1 2 SUM 1 5 ADD 1 2 SUM 1 2 SUM 1 55  1 2 3 2 4  5  SUM 1 2 SUM 1 5 ADD 1 2 SUM 1 2 SUM 1 55  1 2 3 2 4  5  S...
  14707 题解 2019/2/22 12:11:29 回复: 求助!树状数组 5  1 2 3 2 4  5  SUM 1 2 SUM 1 5 ADD 1 2 SUM 1 2 SUM 1 55  1 2 3 2 4  5  SUM 1 2 SUM 1 5 ADD 1 2 SUM 1 2 SUM 1 5
  14704 题解 2019/2/22 11:03:19 求助!树状数组 ``` #include<iostream> using namespace std; long long n,m,x,y,mmm,c[60001]={}; int l(int x) {     return x&(-x); } int g(int x) {     int s=0; ...
  14703 题解 2019/2/22 11:00:51 回复: 树状数组大法好! 求助
  14702 题解 2019/2/22 11:00:48 回复: 树状数组大法好! 求助
  14701 题解 2019/2/22 11:00:45 回复: 树状数组大法好! 求助
  14700 题解 2019/2/22 11:00:43 回复: 树状数组大法好! 求助
  14699 题解 2019/2/22 11:00:40 回复: 树状数组大法好! 求助
  14698 题解 2019/2/22 11:00:38 回复: 树状数组大法好! 求助
  14697 题解 2019/2/22 11:00:29 回复: 树状数组大法好! 求助
  14696 题解 2019/2/22 11:00:26 回复: 树状数组大法好! 求助