TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 问题讨论与解答 统计信息与排名
 • 首页
 • 题库
 • P2001
 • P2001 【CQOI2006】简单题


  [No canvas support]
  C C++ C# Java Pascal
  0 份 10 份 0 份 0 份 0 份
  -
  1168 MS
  - - -
  -
  2612 KB
  - - -
  -
  965 B
  - - -

  MS MB 结果 用户
  1168 2612 AC ThompsonGuo
  1651 13312 AC ztc.
  1761 13312 AC xiaojjj
  2057 4696 AC OBlack
  2166 4704 AC a58124751
  2230 5792 AC rgnoH
  2431 10292 AC Washington
  2571 10288 AC 0628
  6114 8244 AC zmyzxb
  6862 6732 AC shijunyu