TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 题库
 • P1391
 • P1391 【分类练习1.回溯】组合的输出


  [No canvas support]
  C C++ C# Java Pascal
  0 份 52 份 0 份 0 份 0 份
  -
  0 MS
  - - -
  -
  0 KB
  - - -
  -
  268 B
  - - -

  MS MB 结果 用户
  0 920 AC OBlack
  0 0 AC rgnoH
  0 904 AC Katoumegumi
  0 908 AC 1218
  0 1880 AC xianggl
  0 1224 AC @qpalzm@1
  0 2064 AC _KOD
  0 1680 AC spoon
  0 0 AC gaoyuan
  0 1216 AC Acer