TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
距离CSP第一轮: ??天 距离CSP第二轮: ??天 距离NOIP还有: ??天
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 题库
 • P1307
 • P1307 【NOIP 2002】矩形覆盖


  [No canvas support]
  C C++ C# Java Pascal
  0 份 30 份 0 份 0 份 0 份
  -
  0 MS
  - - -
  -
  0 KB
  - - -
  -
  969 B
  - - -

  MS MB 结果 用户
  0 1220 AC 18chenshengyu
  0 1972 AC 18xieqirui
  0 1220 AC DLDL
  0 1220 AC LUO1103
  0 0 AC nkrqoi007
  0 0 AC YTQ111
  0 0 AC lijiaxin
  0 1220 AC rqwanglinhao
  0 0 AC kuang_yi_xin
  0 1216 AC xyLee