TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
距离CSP第一轮: ??天 距离CSP第二轮: ??天 距离NOIP还有: ??天
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 题库
 • P1163
 • P1163 立体图


  [No canvas support]
  C C++ C# Java Pascal
  0 份 34 份 0 份 0 份 0 份
  -
  0 MS
  - - -
  -
  0 KB
  - - -
  -
  683 B
  - - -

  MS MB 结果 用户
  0 1652 AC StarTrek
  0 3000 AC ZhaoZhe
  0 1216 AC ABCD
  0 3152 AC @qpalzm@1
  0 1224 AC xuyuexuan
  0 0 AC dyg42
  0 0 AC CYCn
  0 0 AC dyg42
  0 0 AC rqxwt2021
  0 0 AC rqhuangxiaowei