TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
距离CSP第一轮: ??天 距离CSP第二轮: ??天 距离NOIP还有: ??天
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 题库
 • P1066
 • P1066 饥饿的奶牛


  [No canvas support]
  C C++ C# Java Pascal
  0 份 92 份 0 份 0 份 0 份
  -
  0 MS
  - - -
  -
  0 KB
  - - -
  -
  304 B
  - - -

  MS MB 结果 用户
  0 0 AC WX2004
  0 0 AC ljx830
  0 1220 AC hxh2008
  0 0 AC 18chenshengyu
  0 1260 AC DLDL
  0 1224 AC xiejunyan1
  0 0 AC 18xieqirui
  0 0 AC AMONG
  0 0 AC dyg42
  0 0 AC DLDL