TouchStone
  Please Login
Login Sign Up
 Homepage Problem Set Examinations Submissions Discussions Statistics
 • Home
 • Problem Set
 • P1316
 • Problem
 • P1316小白逛公园
  Limits : Time Limit : 20000 MS   Memory Limit : 565536 KB
  Description

  小新经常陪小白去公园玩,也就是所谓的遛狗啦…在小新家附近有一条“公园路”,路的一边从南到北依次排着n个公园,小白早就看花了眼,自己也不清楚该去哪些公园玩了。
  一开始,小白就根据公园的风景给每个公园打了分-.-。小新为了省事,每次遛狗的时候都会事先规定一个范围,小白只可以选择第a个和第b个公园之间(包括a、b两个公园)选择连续的一些公园玩。小白当然希望选出的公园的分数总和尽量高咯。同时,由于一些公园的景观会有所改变,所以,小白的打分也可能会有一些变化。
  那么,就请你来帮小白选择公园吧。

  Input Format

  第一行,两个整数N和M,分别表示表示公园的数量和操作(遛狗或者改变打分)总数。
  接下来N行,每行一个整数,依次给出小白 开始时对公园的打分。
  接下来M行,每行三个整数。第一个整数K,1或2。K=1表示,小新要带小白出去玩,接下来的两个整数a和b给出了选择公园的范围(1≤a,b≤N);K=2表示,小白改变了对某个公园的打分,接下来的两个整数p和s,表示小白对第p个公园的打分变成了s(1≤p≤N)。
  其中,1≤N≤500 000,1≤M≤100 000,所有打分都是绝对值不超过1000的整数。

  Output Format

  小白每出去玩一次,都对应输出一行,只包含一个整数,表示小白可以选出的公园得分和的最大值。

  Sample Input 1

  5 3
  1 2 -3 4 5
  1 2 3
  2 2 -1
  1 2 3

  Sample Output 1

  2
  -1

  Sample Input 2

  50 100
  773
  760
  -578
  -302
  -664
  272
  367
  352
  891
  -569
  429
  -208
  -325
  38
  148
  456
  -960
  -390
  470
  271
  763
  -458
  -52
  647
  -205
  -514
  399
  -611
  882
  665
  257
  -718
  233
  -756
  237
  -301
  650
  148
  -894
  -212
  -820
  -341
  -240
  -620
  320
  932
  -498
  -252
  323
  -428
  2 5 818
  1 35 49
  2 15 -87
  1 31 48
  1 44 37
  1 10 25
  2 28 -761
  2 38 913
  1 28 30
  1 25 38
  2 26 996
  1 35 22
  2 27 59
  2 49 -754
  2 7 -366
  2 3 -822
  1 22 3
  2 12 516
  1 7 30
  2 5 -693
  2 22 -193
  2 33 -474
  1 1 3
  1 37 35
  2 39 829
  2 28 865
  1 37 20
  1 38 42
  1 17 5
  1 38 5
  2 41 -553
  1 18 9
  1 18 16
  2 48 -20
  2 10 -875
  1 20 13
  1 38 1
  1 15 44
  2 36 -247
  1 11 32
  2 18 -703
  2 47 -24
  1 39 15
  1 9 2
  1 7 32
  1 36 6
  2 19 253
  2 40 -624
  1 12 45
  1 25 37
  1 4 3
  1 40 27
  1 28 45
  2 6 -851
  2 10 410
  1 31 48
  2 25 -307
  2 27 -704
  1 25 7
  1 35 12
  1 17 24
  1 29 21
  1 15 5
  2 18 -70
  2 17 568
  1 12 45
  2 13 -276
  2 21 -862
  2 47 -513
  2 24 -700
  1 10 42
  1 26 15
  2 27 238
  2 39 -264
  1 10 8
  2 8 -5
  1 33 34
  2 23 665
  2 38 -646
  1 8 35
  2 1 -834
  2 2 -908
  2 3 -702
  2 4 -994
  2 5 -883
  1 1 1
  1 2 2
  1 3 3
  1 4 4
  1 5 5
  1 2 1
  1 3 2
  1 4 3
  1 5 4
  1 3 1
  1 4 2
  1 5 3
  1 4 1
  1 5 2
  1 5 1

  Sample Output 2

  1252
  1252
  798
  1641
  1547
  2062
  2880
  1967
  3628
  1533
  650
  4955
  1742
  1701
  5776
  1349
  456
  741
  5470
  5805
  5425
  5859
  1243
  5425
  5425
  5642
  3724
  -302
  3162
  3103
  2392
  2706
  4343
  1689
  2897
  2598
  5873
  3789
  1478
  1653
  -474
  5905
  -834
  -908
  -702
  -994
  -883
  -834
  -702
  -702
  -883
  -702
  -702
  -702
  -702
  -702
  -702


  Source  vijos